เนื้อหาบทเรียนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4,ม.5,ม.6)

บทเรียนชีววิทยา ม.4,ม.5 และ ม.6 จัดทำเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียน และเนื้อหาชีววิทยาในหน้า Web บางเนื้อหาได้มาจากการสืบค้นใน Internet ที่เผยแพร่ โดยได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทในวิชาชีววิทยาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้บน web โดยสามารถศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนเองในความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งระดับชั้นม.4,ม.5 และ ม.6 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 1

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
— 1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์
— 1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน
— 1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด
— 1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
— 1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
— 1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
1.2 ชีววิทยาคืออะไร
1.3 ชีววิทยากับการดำ รงชีวิต
1.4 ชีวจริยธรรม

บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

2.1 การศึกษาชีววิทยา
— 2.1.1 การตั้งสมมติฐาน
— 2.1.2 การตรวจสอบสมมติฐาน
— 2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
— 2.1.4 การสรุปผลการทดลอง
2.2 กล้องจุลทรรศน์
— กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
— กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3.1 สารอนินทรีย์
— 3.1.1 นํ้า
— 3.1.2 แร่ธาตุ
3.2 สารอินทรีย์
— 3.2.1 คาร์โบไฮเดรต
— 3.2.2 โปรตีน
— 3.2.3 ลิพิด
— 3.2.4 กรดนิวคลีอิก
— 3.2.5 วิตามิน
3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4.1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
— 4.2.1 นิวเคลียส
— 4.2.2 ไซโทพลาซึม
— 4.2.3 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์
— 4.3.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
— 4.3.2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์
4.5 การแบ่งเซลล์
— 4.5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
— 4.5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์
4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

5.1 อาหารและการย่อยอาหาร
— 5.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
— 5.1.2 การย่อยอาหารของสัตว์
— 5.1.3 การย่อยอาหารของคน
5.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
— 5.2.1 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
— 5.2.2 การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

บทเรียนชีววิทยา ม.4 เทอม 2

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

6.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.1.1 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
— 6.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
6.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.2.1 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
— 6.2.2 การขับถ่ายของสัตว์
— 6.2.3 การขับถ่ายของคน
6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํ้าเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
— 6.3.1 การลำ เลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
— 6.3.2 การลำ เลียงสารในร่างกายของคน
— 6.3.3 ระบบนํ้าเหลือง

หน่วยที่ 3 การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง

8.1 การรับรู้และการตอบสนอง
8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่าและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นตํ่าบางชนิด
8.3 เซลล์ประสาท
8.4 การทำ งานของเซลล์ประสาท
8.5 โครงสร้างของเซลล์ประสาท
8.6 การทำ งานของระบบประสาทสั่งการ
8.7 อวัยวะรับความรู้สึก

บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ

9.1 ต่อมไร้ท่อ
9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำ คัญ
9.3 การควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมน
9.4 ฟีโรโมน

บทที่ 10พฤติกรรมของสัตว์

10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการตอบสนองของระบบประสาท
10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์

บทที่ 11การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

11.1 การสืบพันธุ์
11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์

บทเรียนชีววิทยา ม.5 เทอม 1

หน่วยที่ 4 การดำ รงชีวิตของพืช

บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

12.1 โครงสร้างและหน้าที่ของราก
— 12.1.1 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
— 12.1.2 เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
12.2 โครงสร้างภายในของลำ ต้นพืช
— 12.2.1 หน้าที่และชนิดของลำ ต้น
12.3 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
— 12.3.1 โครงสร้างภายนอกของใบ
— 12.3.2 โครงสร้างภายในของใบ
— 12.3.3 หน้าที่ของใบ
12.4 การคายนํ้าของพืช
— 12.4.1 ปากใบและการคายนํ้าของพืช
— 12.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการคายนํ้า
12.5 การลำ เลียงนํ้าของพืช
12.6 การลำ เลียงธาตุอาหารของพืช
— 12.7.1 การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช
— 12.7.2 กระบวนการลำ เลียงสารอาหาร

บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง

13.1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
13.2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
— 13.2.1 โครงสร้างของคลอโรพลาสต์
— 13.2.2 สารสีในปฏิกิริยาแสง
13.3 โฟโตเรสไพเรชัน
13.4 กลไกการเพิ่มความเข้นข้นของ CO2 ในพืช C4
— 13.4.1 โครงสร้างของใบที่จำ เป็นต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
— 13.4.2 วัฏจักรคาร์บอนของพืช C4
13.5 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีเอเอ็ม (CAM)
13.6 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
— 13.6.2 คาร์บอนไดออกไซด์
— 13.6.4 อายุใบ
— 13.6.5 ปริมาณนํ้าที่พืชได้รับ
— 13.6.6 ธาตุอาหาร
13.7 การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง

บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

14.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
— 14.1.1 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก
— 14.1.2 การเกิดเมล็ด
— 14.1.3 ส่วนประกอบของเมล็ด
— 14.1.4 การพักตัวของเมล็ด
14.2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช
14.3 การวัดการเจริญเติบโตของพืช

บทที่ 15 การตอบสนองของพืช

15.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
15.2 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

บทเรียนชีววิทยา ม.5 เทอม 2

หน่วยที่ 5 พันธุศาสตร์

บทที่ 16 การค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

16.1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
16.2 กฎแห่งการแยกตัว
16.3 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
16.4 การทดสอบจีโนไทป์
16.5 ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล
— 16.5.1 ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์
— 16.5.2 การข่มร่วมกัน
— 16.5.3 มัลติเปิลอัลลีล
— 16.5.4 มัลติเปิลยีน
— 16.5.5 ยีนในโครโมโซมเพศ
— 16.5.6 ยีนในโครโมโซมเดียวกัน
— 16.5.7 อิทธิพลของเพศต่อการแสดงออกของยีน
— 16.5.8 พันธุกรรมจำ กัดเพศ

บทที่ 17 ยีนและโครโมโซม

17.1 การค้นพบสารพันธุกรรม
17.2 ยีนอยู่ที่ไหน
— 17.2.1 การค้นพบบทบาทของโครโมโซม
— 17.2.2 รูปร่าง ลักษณะ และจำ นวนโครโมโซม
— 17.2.3 ส่วนประกอบของโครโมโซม
17.3 จีโนม
17.4 ส่วนประกอบทางเคมีของ DNA
17.5 โครงสร้างของ DNA
17.6 สมบัติของสารพันธุกรรม
— 17.6.1 การจำ ลองตัวของ DNA
— 17.6.2 DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร
17.7 มิวเทชัน

บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

18.1 ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม
18.2 พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์
18.3 พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์

หน่วยที่ 6 วิวัฒนาการ

บทที่ 19 วิวัฒนาการ

19.1 หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
— 19.1.1 หลักฐานจากซากดึกดำ บรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
— 19.1.2 หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
— 19.1.3 คัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
— 19.1.4 หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
— 19.1.5 หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์
19.2 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
— 19.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก
— 19.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วิน
— 19.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักวิวัฒนาการยุคใหม่
19.3 พันธุศาสตร์ประชากร
— 19.3.1 ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์ก
— 19.3.2 สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์ก
— 19.3.3 ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เวิร์กกับโรคทางพันธุกรรม
19.4 ปัจจัยที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
19.5 กำเนิดของสปีชีส์
— 19.5.1 ความหมายของสปีชีส์
— 19.5.2 การเกิดสปีชีส์ใหม่
19.6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ

บทเรียนชีววิทยา ม.6 เทอม 1

หน่วยที่ 7 ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ

20.1 ความหลากลายทางชีวภาพ
— 20.1.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
— 20.1.2 ความหลากหลายของสปีชีส์
— 20.1.3 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
20.2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
20.3 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
20.4 ชื่อของสิ่งมีชีวิต
20.5 การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต
20.6 กำเนิดของชีวิต
20.7 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
20.8 อาณาจักรแบคทีเรีย
— 20.8.1 โครงสร้างและรูปร่างของแบคทีเรีย
— 20.8.2 การดำ รงชีวิตของแบคทีเรีย
— 20.8.3 การจัดจำ แนกแบคทีเรีย
20.9 อาณาจักรโพรทิสตา
— 20.9.1 กำ เนิดของยูคาริโอต
— 20.9.2 ความหลากหลายของโพรทิสต์
20.10 อาณาจักรพืช
— 20.10.1 กำ เนิดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
— 20.10.2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
20.10.3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
20.11 อาณาจักรฟังไจ
— 20.11.1 วิวัฒนาการของฟังไจ
— 20.11.2 ลักษณะและโครงสร้างของฟังไจ
— 20.11.3 วัฎจักรชีวิตและการสืบพันธุ์ของฟังไจ
— 20.11.4 ความหลากหลายของฟังไจ
20.12 อาณาจักรสัตว์
— 20.12.1 กำเนิดของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์
— 20.12.2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์
20.13 วิวัฒนาการของมนุษย์
20.14 ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

หน่วยที่ 8 นิเวศวิทยา

บทที่ 21 ระบบนิเวศ

21.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
— 21.1.1 การศึกษาระบบนิเวศ
— 21.1.2 ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ
— 21.1.3 ไบโอม
21.2 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
— 21.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
— 21.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ
21.3 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ
— 21.3.1 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
— 21.3.2 วัฏจักรสารในระบบนิเวศ
21.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

บทที่ 22 ประชากร

22.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร
— 22.1.1 ความหนาแน่นของประชากร
— 22.1.2 การแพร่กระจายของประชากร
22.2 ขนาดของประชากร
22.3 แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร
— 22.3.1 การเติบโตแบบเอ็กโพเนนเชียล
— 22.3.2 การเติบโตแบบลอจิสติก
22.4 แบบแผนการมีชีวิตอยู่รอดของประชากร
22.5 ประชากรมนุษย์
— 22.5.1 การเจริญเติบโตของประชากรมนุษย์
— 22.5.2 โครงสร้างอายุประชากรมนุษย์

บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

23.1 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
— 23.1.1 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
— 23.1.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและการจัดการ
23.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
— การใช้แบบยั่งยืน
— การเก็บกัก
— การรักษาซ่อมแซม
— การฟื้นฟู
— การสงวน
— การพัฒนาที่ยั่งยืน
บทเรียนชีววิทยา ม.4,ม.5 และ ม.6 นี้นักเรียนควรสืบค้นเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือส่งสัยในบางเรื่องในเนื้อหาชีววิทยาหรือสามารถสอบถามครูได้ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่โรงเรียนได้ครับ

 

Advertisements
 1. ครูใหญ่ ช่วยแยกหัวข้อของเนื้อหาที่จะเรียนในแต่ละ ชั้นให้หน่อยสิครับ

 2. ครูใหญ่ครับ…ตอนที่ครูใหญ่สอนในคาบเรียนช่วยเสริมวิธีการจำศัพท์หน่อยสิครับ
  เพราะว่าในข้อสอบมีศัพท์เยอะมาก ช่วยสอนเทคนิคช่วยจำด้วยครับ….คือต้องการรู้รากศัพท์ต้องครับจะได้ทำให้จำได้มากขึ้นครับ

  • คำศัพท์ในวิชาชีววิทยาบางคำก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยครับตรงนี้ก็ง่ายหน่อย..บางคำนิยมใช้พูดกัน บางคำก็เป็นภาษาที่ตายไปแล้วก็คือไม่นิยมใช้กันแบบใช้ในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์กันครับ ส่วนเทคนิคจำศัพท์นั้นก็คงเหมือนเรียนภาษาอังกฤษครับคือ เรียนรู้โดยการอาจเขียนศัพท์ทางชีววิทยาลงในสมุดหรือเอกสารอะไรที่สะดวกในการงัดขึ้นมาเวลาไปไหนต่อไหนเราก็ทบทวนไปด้วยได้ สมัยเป็นนักเรียนครูก็โน๊ตย่อสรุปด้วยตนเองนะครับ(เน้นว่าด้วยตนเอง) ทุกวิชานะครับเราก็กลับมาทบทวนแล้วสรุุปย่อในสมุดแล้วก็ทบทวนโดยการสรุปความคิดรวบยอดของเราอีกครั้งโดยไม่ดูหนังสือหรือสรุปย่อ เขียนกันสดๆให้ได้ ทำทุกๆวิชาครับ อย่าท่องจำครับใหม่ๆก็ยากหน่อย แต่พอชินก็จะเข้าใจว่าทุกวิชาธรรมชาติหัวใจหลักของมันเป็นอย่างไร มันคือความคิดและเหตุผลของมนุษย์ที่จะอธิบายหรือ กฏ หลักเกณฑ์ ทฤษฎี เพื่ออธิบายเหตุการณ์บางอย่าง หรือว่าข้อเท็จจริงที่พบครับ สรุปที่นิยมเขียนบ่อยๆคือ การทำแผนผังความคิดครับมันช่วยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังจากใหญ่ไปเล็กจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ครับ

 3. ทำไมหาคลิปไม่เจอค่ะครูใหญ่

 4. อยากทราบเฉลยคำถามท้ายที่15เรื่องการตอบสนองของพืช คร๊

 5. ขอบคุณนะคะ กำลังหาเนื้อหาชีวะอ่านพอดี ได้เว็ปดีๆแบบนี้ ทำให้สะดวกมาก

 6. ครูใหญ่ค่ะ…รบกวน.ขอเเผนการสอนชีววิทยาม.4 เทอม1 ด้วยน่ะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

 7. ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 ล่ะครับ ไม่มีเหรอครับ

 8. อยากได้เฉลยอ่ะครับ

 9. พิชิตาภรณ์

  ดีมากค่ะ ช่วงนี้กำลังจัดตารางอ่านหนังสือ เตรียมสอบ ขอบคุณมากค่ะ

 10. นภาดา ภูวัตกิติกุล

  ครูใหญ่ค่ะ มีตัวอย่างแผนการสอนชีววิทยา ม6 ไหมค่ะ

 11. ขอดูตัวอย่างแผนการสอนวิชาชีววิทยาม. ปลายทุกระดับชั้นได้ไหมคะ

 12. ขอดูตัวอย่างแผนการสอนชีววิทยาม. ได้ไหมคะ

 13. ดีจังเลยย กค่ะ มีแบบนี้ขอบคุณเจ้าของเว็บมากก เลยน่ะค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ

 14. เนื้อหาดีมากค่ะ
  ขอไฟล์ต้นฉบับได้มั้ยคะ อยากเอามาปริ้นอ่านอ่ะค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
  apassara1910.555@hotmail.com

 15. ขอด้วยคนครูใหญ่ครับ
  – แผนการสอน
  -เนื้อหา
  -แบบทดสอบ
  -อื่นๆที่ครูใหญ่จะกรุณาครับ

 16. ขอเเผนการสอน ชีววิทยา ม.ปลาย ทั้งหมดเลยได้มั้ยค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ
  aunkung_104@hotmail.com

 17. ครูใหญ่หนูขอ🙏
  แผนการสอนของม.ปลายทั้งหมด
  เนื้อหา
  แบบทดสอบ
  ขอบคุณมากๆค่ะ🙏

ใส่ความเห็น (Comment)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: