คลังเก็บบล็อก

Powerpoint การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

รายละเอียด Powerpoint การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

หัวข้อใน Powerpoint การรักษาดุลยภาพในร่างกาย มีดังต่อไปนี้

 • ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
 • โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
 • โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
 • ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
 • การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
 • การขับถ่ายของสัตว์
 • การขับถ่ายของคน
 • ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํ้าเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
 • การลำ เลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
 • การลำ เลียงสารในร่างกายของคน
 • ระบบนํ้าเหลือง

เรื่อง Powerpoint การรักษาดุลยภาพในร่างกายเพื่อให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาในห้องเรียนหรือผู้สนใจนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ดูออนไลน์ Powerpoint เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

Download Powerpoint เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

 • สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ Powerpoint เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย เพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือพัฒนาปรับปรุง

ฉันต้องการดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

%d bloggers like this: