คลังเก็บบล็อก

Powerpoint เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

รายละเอียด Powerpoint เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หัวข้อใน Powerpoint เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีดังนี้

 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
 • นิวเคลียส
 • ไซโทพลาซึม
 • ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของเซลล์
 • การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
 • การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
 • การสื่อสารระหว่างเซลล์
 • การแบ่งเซลล์
 • การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 • การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
 • การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์
 • เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

Powerpoint เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาในห้องเรียนหรือผู้สนใจนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ดูออนไลน์ Powerpoint เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

Download Powerpoint เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 • สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ Powerpoint เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือพัฒนาปรับปรุง

ฉันต้องการดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

%d bloggers like this: