คลังเก็บบล็อก

Powerpoint โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

รายละเอียด Powerpoint โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

Powerpoint โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเพื่อให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาในห้องเรียน มีหัวข้อดังนี้

 • โครงสร้างและหน้าที่ของราก
 • โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก
 • เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
 • โครงสร้างภายในของลำ ต้นพืช
 • หน้าที่และชนิดของลำ ต้น
 • โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
 • โครงสร้างภายนอกของใบ
 • โครงสร้างภายในของใบ
 • หน้าที่ของใบ
 • การคายนํ้าของพืช
 • ปากใบและการคายนํ้าของพืช
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการคายนํ้า
 • การลำ เลียงนํ้าของพืช
 • การลำเลียงธาตุอาหารของพืช
 • การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช
 • กระบวนการลำเลียงสารอาหาร

ดูออนไลน์ Powerpoint เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

<< ปิด เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ >>

Download Powerpoint เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

 • สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ Powerpoint เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือพัฒนาปรับปรุง

ปิดการดาวน์โหลด

%d bloggers like this: